Termékek
Hordozható műszerek
Telepített műszerek
Kazánházi műszerek
Mélygarázsok, parkolók védelme
Szivárgáskeresők
Családiházak, lakások, lakókocsik védelme
Munkavédelmi eszközök
Környezeti jellemzők mérése és a hőkamerák
Munkahelyi körülmények mérése
Kiegészítő készülékek

Gázérzékelő műszerek Rb-s felülvizsgálata

Gázelemző- műszer Vizsgáló Állomás
A határozat száma: MBH 2421/2001/1
Érvényessége : visszavonásig
A Prémium 64 Biztonságtechnikai Bt. rendelkezik a Magyar Bányászati Hivatal 2421/2001/1 MBH számú Vizsgáló Állomási engedélyével, mely engedélyben az MBH közli, hogy a tevékenység végzésének szakszerű feltételei biztosítottak, valamint a Prémium 64 Gázelemző-műszer Vizsgáló Állomás által kiállított minősítő bizonylatot az MBH és a Bányakapitányságok elfogadják.
A Vizsgáló Állomás tevékenységi köre:
A Vizsgáló Állomás tevékenységi köre a hordozható és telepített gázérzékelő műszerek helyszíni és laboratóriumi műszaki felülvizsgálatára és a robbanásbiztosságot nem befolyásoló javításokra terjed ki. Az általunk kiadott mérési jegyzőkönyvek a Magyar Bányászati Hivatal követelményeit kielégítik és a Bányakapitányságok elvárásainak megfelelnek.
A Vizsgáló Állomás feladata a gázelemző műszerek és mérőrendszerek (telepített és hordozható) - külön megbízás alapján történő
  1. laboratóriumi felülvizsgálata és működőképességének ellenőrzése,
  2. robbanásbiztosságot nem érintő javítás utáni laboratóriumi felülvizsgálata és működőképességének ellenőrzése,
  3. helyszínen történő karbantartással egybekötött felülvizsgálata és működőképességének ellenőrzése
A Vizsgáló Állomás neve
PRÉMIUM 64 Gázelemző-műszer Vizsgáló Állomás
A Vizsgáló Állomás telephelye
A PRÉMIUM 64 Gázelemző-műszer Vizsgáló Állomás az 1101 Budapest, Gép utca 2. sz. alatti telephelyen működik.
A Vizsgáló Állomás felelős vezetője
A PRÉMIUM 64 Gázelemző-műszer Vizsgáló Állomásának felelős vezetője a Vizsgáló Állomás mindenkori vezetője. A Vizsgáló Állomás vezetőjét a PRÉMIUM 64 Biztonságtechnikai Bt. üzletvezetője bízza meg, menti fel és gyakorolja felette a fegyelmi jogkört.
A PRÉMIUM 64 Gázelemző-műszer Vizsgáló Állomásának felelős vezetője Wiszt Attila, aki rendelkezik a 3/1987. (Bh. É. 2.) OBF szabályzat 5. §-a által előírt középfokú szakirányú szakmai végzettséggel (P-22/1989 akvi sz. híradástechnikai készülék karbantartó technikusi oklevél) és 13 éves szakmai gyakorlata van a gázérzékelő műszerek karbantartása, javítása és műszaki felülvizsgálata területén, valamint rendelkezik a tevékenységre vonatkozó jogszabályok, szabványok és biztonsági szabályok ismeretéből a bányahatóság előtt tett vizsgával (147-23/1995. okl. sz. "Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezéseket kezelők és javítók műszaki vezetője").
A műszaki felülvizsgálat és a minősítés célja:
A műszaki felülvizsgálat és a minősítés célja, annak megállapítása, hogy az:
  1. üzemeltetés közben, az Általános Műszaki Felülvizsgálati Utasításban meghatározott ciklusidőben a felülvizsgált műszer működőképessége, az alkalmazás körülményei, a robbanásvédelem megfelelőssége az Általános Műszaki Felülvizsgálati Utasítás 2. sz. pontjában leírt és a műszerek gépkönyveiben leírt követelményeket kielégíti-e?
  2. üzemeltetés közben, minden robbanásbiztosságot nem érintő javítás után, de legalább évente egyszer, megfelelő - lehetőleg laboratóriumi - körülmények között a felülvizsgált műszer működőképessége, az alkalmazás körülményei, a robbanásvédelem megfelelőssége az Általános Műszaki Felülvizsgálati Utasítás 3. sz. pontjában leírt és a műszerek gépkönyveiben leírt követelményeket kielégíti-e?
Az előbb felsorolt műszaki felülvizsgálatok eredményeinek birtokában további döntés hozatala a karbantartás és esetleg a javítás szükségességéről, illetőleg nyilatkozat a további üzemeltetésre való alkalmasságról.
A műszaki felülvizsgálat általános követelményei:
A műszaki felülvizsgálat alkalmával a következő feladatokat kell elvégezni:
  • A műszerek- és mérőrendszerek üzemeltetése közben, helyszíni ellenőrzéssel meg kell állapítani a készülékek épségét és használhatóságát, működőképességüket, valamint az üzemszerű használhatóság körülményeit.
  • A műszereket- és mérőrendszereket minden robbanásbiztosságot nem érintő javítás után, de legalább évente egyszer laboratóriumi körülmények között részletesen felül kell vizsgálni, ellenőrizni kell, hogy a működőképességük megfelelő e, azok robbanásvédettsége a vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek eleget tesz-e.
A felülvizsgálatok során a következőkben tárgyalásra kerülő általános követelményeken túlmenően a műszerek- és mérőrendszerek gépkönyveiben, valamint az MBH (OBF) típus engedélyekben levő előírásokat is be kell tartani.

Az adattábla adatait minden esetben össze kell vetni a műszer robbanásbiztosságát igazoló Tanúsítvány (1967-tól 1996-ig Behozatali Nyilatkozat, 1996-tól 2003. június 30-ig Megfelelőségi-, illetve Felülvizsgálati Tanúsítvány, 2003. július 01-től ATEX 100, a továbbiakban Tanúsítvány) adataival és azoknak mindenben egyezniük kell. Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben nem használható az a készülék, amelynek adattáblája nem egyezik meg a Tanúsítványban rögzített adatokkal. A készülék alkalmazásánál figyelembe kell venni a Tanúsítványban a biztonságos alkalmazás feltételei fejezetben közölteket, illetőleg a gázkoncentráció mérésére használt műszereknél az MBH (OBF) típusengedélyében található rendelkezéseket is. A tanúsítványok érvényességi időhöz vannak kötve, ezért a készülék gyártási évének a tanúsítvány érvényességi időtartamába kell esnie. Erre fokozottan ügyelni kell.

A felülvizsgálatot a Vizsgáló Állomás külön megrendelés alapján, a helyszínen (a Megrendelőnél), illetve a Vizsgáló Állomás laboratóriumában végzi.

A helyszíni felülvizsgálat során, ha Megrendelő nem tudja, vagy nem akarja az üzemeltetése alatt álló műszereket és mérőrendszereket a vonatkozó szabványok és előírások szerint karbantartani, akkor a Vizsgáló Állomás felülvizsgálója, külön megrendelés alapján azt a helyszínen a műszaki felülvizsgálattal egy időben elvégezheti.

Oldal tetejére